Kontakt

David Derka


Mladkov 174, Česká republika

tel.: +420 604 660 095


e-mail: drevostavby.derka@seznam.cz